PORTADA

200 PRÀCTIQUES EXTERNES EN AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

 

2015/2016

Objectiu

Promoure la realització de pràctiques formatives externes pels estudiants/es de la Universitat de València en entitats locals de la Provínciade València i en la pròpia Diputació.

Requisits dels/les estudiants/es

Els/les estudiants/es hauran de reunir tots i cada un dels requisits següents:

a)    Estar matriculats/ades en estudis de qualsevol titulació de la Universitat de València.

b)    Haver aprovat el 50% dels crèdits necessaris per a obtenir el títol.

c)    Complir els requisits específics de la titulació.

Borsa econòmica

La Diputació de València aporta una dotació económica màxima de 300 € mensuals, per una pràctica de tres mesos (300 hores), incloent els conceptes següents:

  • Cotització a la Seguretat Social:

-         Practiques Extracurriculars. A l’estudiant/a se li reté 6,18 € per mes(esta quantitat s’incrementarà, si és el cas, per a l’any 2015, segons el que establisca el Ministeri).

-         Pràctiques Curriculars. Estan bonificades al 100% a la seguretat social. A l’estudiant/a no se li reté res.

  • En tots els casos als/a les estudiants/es se’ls retindrà mínim el 2% de IRPF.

Procediment

  • L’estudiant/a interessat cal posar-se en contacte amb l’Ajuntament o entitat local per a proposar la seua candidatura i, en el seu cas, poder realitzar la pràctica.
  • Les entitats locals sol·liciten a la Delegació d’Assessorament Municipal de la Diputació per a la seua aprovació:
    1. Oferir una pràctica formativa per mitjà del document Oferta de pràctica externa (document I).
    2. Proposar a un estudiant/a de pràctiques per mitjà del document Comunicació selecció estudiant/a en pràctiques formatives (document II), amb mínim un mes d’antelació a la data d’inici de la pràctica.
  • La Diputació trasllada a ADEIT les sol·licituds aprovades.
  • ADEIT comprovàra que complixen els requisits i proposarà d’un a diversos estudiants/es a l’entitat local si ha presentat el document I o formalitzarà la pràctica si ha presentat el document II.

Criteri de selecció

La Diputació prioritzarà l’ordre d’entrada de les sol·licituds presentades per les Entitats Locals.